Απόσυρση: Παράταση μέχρι 31/12/2013

Αλλαγές στο φόρο πολυτελείας των μεταχειρισμένων

  • -
  • -
Απόσυρση: Παράταση μέχρι 31/12/2013
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παράταση για ένα χρόνο δόθηκε για το μέτρο της απόσυρσηςσύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Εκτός από τις συμπληρώσεις στις διατάξεις για το τέλος ταξινόμησης περιλαμβάνονται και αλλαγές στη φόρο πολυτελείας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων. Οι φωνές μάλλον έπιασαν τόπο και προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να ανοίξει ακόμη μέτωπο που θα προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση στις τιμές των αυτοκινήτων αποφάσισε να παρατείνει τη διαδικασία απόσυρσης. Πιο συγκεκριμένα:

 

Άρθρο 22

Συμπλήρωση διατάξεων για το τέλος ταξινόμησης
1. α. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), όπως τροποποιείται με την υποπαράγραφο β’ της παρούσης παραγράφου και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2013.

β. Το στοιχείο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2013.»
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2013.»
δ. Το στοιχείο (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών.»
ε. Η προτελευταία υποπαράγραφος της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2013, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών.»
2. Στο άρθρο 36 του ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (Α’ 15) μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται και στους γονείς, οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι γονείς κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (Α’ 75)».

Άρθρο 23
Φόρος πολυτελείας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν.3833/2010 (Α’ 40) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Προκειμένου για μεταχειρισμένα όμοια αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται, σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1, ανάλογα με την αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.
Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126 του ν.2960/2001.».

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...