Τα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος

Όλες οι απαλλαγές που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση

  • -
  • -
Τα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σημαντικά κίνητρα για την αγορά και χρήση ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού αυτοκινήτου που εκπέμπει έως 50 gr. CO2 ανά km, προβλέπει το νομοσχέδιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται όλες οι απαλλαγές από το εισόδημα για δαπάνες ή παραχώρηση οχήματος.

Στις απαλλαγές περιλαμβάνεται και η αποζημίωση για την δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 9

Άρθρο 09 – Απαλλαγές από το εισόδημα για δαπάνες ή παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

1. Η περ. β’ της παρ. 1 (από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται) του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά,».

2. Η περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«ιγ) η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα με βάση την κλίμακα των περ. α) έως στ) της παρ. 2 του άρθρου 13,».

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα περίπτωση ιστ’ ως εξής:

«ιστ) Το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος.».

4. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται με το παρόν, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...