Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Τι είναι, πως το αποκτάς και ποια η διαδικασία έκδοσής του

  • -
  • -
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πρόκειται για μια πιστοποίηση που αφορά αποκλειστικά τους επαγγελματίες οδηγούς που απασχολούνται στις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών.  Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ Α' 112/18.6.2011) το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση ώστε να είναι ικανός να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών βαρέα οχήματα. Το Π.Ε.Ι. είναι επιπρόσθετο στοιχεία και για να εκδοθεί θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ δίπλωμα οδήγησης της σχετικής κατηγορίας. Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

 

1. Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Φορτηγά)

κι αφορά οδηγούς όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε

2. Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών (Λεωφορεία)

κι αφορά οδηγούς όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε

 

Σύμφωνα πάντα με το Π.Δ. 74 και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την «Δια Βίου Εκπαίδευση του Επαγγελματία» ανάλογα με το αν πρόκειται για νέο οδηγό (για κάποιον δηλαδή που αποκτά σήμερα το Δίπλωμα Οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας) ή για εν ενεργεία οδηγό το Π.Ε.Ι. διακρίνεται στο:

1. Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης

Αποκτάται ύστερα από επιτυχία στις επιπλέον (του Διπλώματος Οδήγησης) Θεωρητικές και Πρακτικές Εξετάσεις και υποχρεούνται να το κατέχουν όσοι απόκτησαν ή θα αποκτήσουν :

α) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2009 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε.

β) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2008 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε.

 

2. Π.Ε.Ι. Περιοδικής Κατάρτισης

Αποκτάται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση 35 ωρώνΘεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις) και υποχρεούνται να το κατέχουν οι οδηγοί :

α) των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2009.

β) των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2008.

 


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

1) Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

2) α)
Για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10-09-2009 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής κατάρτισης) σε σχολή Π.Ε.Ι.

    β) Για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10-09-2008 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής κατάρτισης) σε σχολή Π.Ε.Ι.

Μετά την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ  - (δηλαδή μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία απόκτησής του)  - το οποίο αποκτήθηκε είτε με εξετάσεις (αρχική χορήγηση), είτε με περιοδική κατάρτιση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το ανανεώσει, παρακολουθώντας πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σε σχολή Π.Ε.Ι. και υποβάλλοντας εκ νέου τα δικαιολογητικά, δεδομένου ότι το Π.Ε.Ι. δεν ανανεώνεται όταν ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια οδήγησης.   
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1) Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

            α.  ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα

            β.  τη διεύθυνση κατοικίας του

 

2) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, εκτός από το διαβατήριο, προσκομίζεται και άδεια παραμονής (η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για Π.Ε.Ι.), ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. (η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για Π.Ε.Ι.), καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

3) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

 

4) Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης

 

5) Βεβαίωση σχολής Π.Ε.Ι.


6) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)

7) Παράβολο 20 € για τη Θεωρητική Εξέταση (Π.Ε.Ι.)


8) Παράβολο 20 € για τη ∆οκιµασία Προσόντων και Συµπεριφοράς (Π.Ε.Ι.)

 

9) Παράβολο 30 € για την εκτύπωση

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο.  Τα αποδεικτικά των παραβόλων δεν απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης.

Τα παράβολα εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω της εφαρμογής e-paravolo. Επίσης μπορεί να τα εκδώσει είτε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είτε από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)  Όταν το παράβολο εκδίδεται από Δ.Ο.Υ., πρέπει να πιστώνεται ο ΚΑΕ 3439.

 

ΚΟΣΤΟΣ

Συνολικά 70 € και περιλαμβάνονται:

Παράβολο Εκτύπωσης Διπλώματος (30€)

Παράβολο θεωρητικής εξέτασης (20€)

Παράβολο δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (20€)