Οι μαθητευόμενοι μεγαλούργησαν: Αυτό είναι το Skoda Mountiaq