Ανανέωση Διπλώματος 2023: Τα 3+1 Βήματα

Αν η άδεια οδήγησης έχει ήδη λήξει, ή λήγει τους επόμενους δύο μήνες, μπορείς να προχωρήσεις σε ανανέωση. Πώς γίνεται και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

 • -
 • -

Η ψηφιακή υπηρεσία gov.gr έχει κάνει τη ζωή των πολιτών εξαιρετικά εύκολη, βάζοντας τέλος στην πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών και τη γραφειοκρατία. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας και ακολουθώντας τις υποενότητες «Πολίτης και Καθημερινότητας» και «Μετακινήσεις», ο χρήστης μπορεί να προβεί χωρίς να σπαταλήσει χρόνο στην ανανέωση της άδειας οδήγησής του εφόσον αυτή έληξε ή λήγει τους επόμενους δύο μήνες.

Φυσικά, για όσους που δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή, υπάρχει και δυνατότητα ανανέωσης της άδειας οδήγησης σε ΚΕΠ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας. Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε 

 1. Ανανέωση άδειας οδήγησης μέσω gov.gr
 2. Ανανέωση άδειας οδήγησης σε ΚΕΠ
 3. Πόσο κοστίζει η ανανέωση διπλώματος;
 4. Υπάρχουν άδειες οδήγησης που δεν χρειάζονται ανανέωση;

Πάμε να δούμε όλα τα βήματα:

1. Για ανανέωση άδειας οδήγησης μέσω gov.gr θα χρειαστεί:

 • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • να μεταφορτώσετε την φωτογραφία σας και δείγμα της υπογραφής σας
 • να εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο παράβολο
 • να γνωρίζετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
 • το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail)
 • ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 3 στάδια:

A. Διαδικασία ιατρικής εξέτασης

 • με την είσοδό σας στην εφαρμογή, σας χορηγείται ένας τετραψήφιος αριθμός (PIN) και ενημερώνεστε για τις ειδικότητες των ιατρών από τις οποίες απαιτείται εξέταση
 • επισκέπτεστε τους ιατρούς, και τους γνωστοποιείτε τον τετραψήφιο αριθμό (PIN) που σας έχει χορηγηθεί, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας
 • με την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης, ενημερώνεται αυτόματα η εφαρμογή
 • η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο κωδικό αριθμό (PIN) για όσους λοιπούς ιατρούς απαιτούνται
 • εφόσον έχετε κριθεί ικανός/ή από όλους τους γιατρούς ενημερώνεστε από την εφαρμογή με γραπτό μήνυμα (sms) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ότι μπορείτε να ολοκληρώσετε την αίτηση σας εντός (6) μηνών που διαρκούν τα πιστοποιητικά των γιατρών

Β. Ολοκλήρωση αίτησης

 • θα πρέπει να μεταφορτώσετε την προβλεπόμενη φωτογραφία και αρχείο με την σκαναρισμένη φυσική σας υπογραφή
 • στην συνέχεια θα πρέπει να εκδώσετε και να πληρώσετε το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο

Γ. Παραλαβή νέας άδειας 

 • επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης
 • την άδεια θα την παραλάβετε εσείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας από την Περιφέρεια, παραδίδοντας την παλιά άδεια οδήγησης
 • σε όλα τα βήματα, η εφαρμογή σας ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα και SMS.

Βρείτε εδώ την πλατφόρμα ανανέωσης της άδειας οδήγησης

2. Πώς γίνεται ανανέωση διπλώματος σε ΚΕΠ ή Περιφέρεια

Η ανανέωση της άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει μέσω ΚΕΠ ή με επίσκεψη στην αρμόδια υπηρεσία της εκάστοτε Περιφέρειας. Πρέπει να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά, που είναι τα παρακάτω:

 • Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει.
 • Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, από τις οποίες οι δύο (2) προσκομίζονται στους γιατρούς, μία σε κάθε γιατρό.
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης από παθολόγο και οφθαλμίατρο, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο, κατεβάστε το εδώ)
 • Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.), εφόσον απαιτείται.


Κατεβάστε από εδώ όλα τα απαραίτητα έγγραφα

Όποιος επιθυμεί να ανανέωσει την άδεια οδήγησής του θα πρέπει ακόμη:

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 • Έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
 • Να κατέχει άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 ή 2 του Παρατήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) κατά περίπτωση.


Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., απαιτείται απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Για υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

Για τους οδηγούς που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι απαιτείται ακόμηεπικυρωμένο φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων που πιστοποιεί την κανονική διαμονή τους στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες. Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

3. Πόσο κοστίζει η ανανέωση της άδειας οδήγησης;

Το συνολικό κόστος είναι 108 € για το παράβολο, ενώ επιπλέον αυτών πρέπει να υπολογιστεί η αμοιβή των γιατρών. Η προμήθεια των αποδεικτικών γίνεται από Δημόσιο Ταμείο ή με τη διαδικασία του e-παραβόλου. Πιο αναλυτικά:

 • Αποδεικτικό 60 € για την ανανέωση της άδειας
 • Αποδεικτικό 30 € για την εκτύπωση του διπλώματος
 • Αποδεικτικό παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18 €
 • Αμοιβή οφθαλμίατρου
 • Αμοιβή παθολόγου

Η αμοιβή καταβάλλεται στο γιατρό που διενεργεί την εξέταση. Εφ' όσον ο ενδιαφερόμενος εξεταστεί από γιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας, λόγω έλλειψης συμβεβλημένων με τις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ιατρών, δεν καταβάλλει καμία αποζημίωση.

4. Ποιες άδειες οδήγησης δεν χρειάζονται ανανέωση;

Οδηγοί που κατέχουν άδεια οδήγησης που φέρει τον κωδικό 113 (Β΄ Επαγγελματικές άδειες) ή C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE και έχουν λήξει, δεν χρειάζεται να προβούν στη διαδικασία της ανανέωσης αλλά της αντικατάστασης εντύπου. Με την παραλαβή του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης παραδίδεται υποχρεωτικά το παλαιό έντυπο. Αν πρόκειται για άδεια οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν ακολουθείται ταυτόχρονα και η διαδικασία της ανταλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν οποιαδήποτε διαδικασία άδειας οδήγησης μπορείτε να απευθύνεστε στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.