Ανάκληση Honda

Αφορά τα μοντέλα Accord, Civic, CR-V, Jazz, Insight και Stream

  • -
  • -

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.ΜΕ., επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων HONDA στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων µάρκας Honda.

Η ανάκληση του αεροσάκου συνοδηγού αφορά σε 4.820 οχήµατα τύπων: ACCORD (CM1, CW1, CL7, CL9, CU1 & CU2), CIVIC (ES4, ES5 & ES9), CR-V (RD8), JAZZ (GD1, GD5, GE6, GG1, GG2, GG3 & GP1), INSIGHT (ZE2) και STREAM (RN1), περιόδου παραγωγής από τον Ιανουάριο του 2001 µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2015.

Η ανάκληση του αεροσάκου οδηγού αφορά σε 3 οχήµατα τύπων: JAZZ (GG3 & GP1), περιόδου παραγωγής από τον Μάρτιο του 2010 µέχρι και τον Μάρτιο του 2012. Σε ορισµένα από τα επηρεαζόµενα οχήµατα, ενδέχεται ο µηχανισµός ενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού ή οδηγού, στην περίπτωση µόνο που αυτός ενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια ατυχήµατος, να παράξει µεγαλύτερη πίεση φουσκώµατος από την κανονική, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει την ρήξη του και ενδεχοµένως τον τραυµατισµό του συνοδηγού ή οδηγού. Η λειτουργία των υπόλοιπων αεροσάκων παραµένει ανεπηρέαστη.

Μέχρι στιγµής στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής αµέσως µετά την αποστολή των ανταλλακτικών από την κατασκευάστρια εταιρεία, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Honda για την αντικατάσταση του αερόσακου συνοδηγού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.ΜΕ. στο τηλέφωνο 210 3483795 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.