Έκδοση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β

Διαδικασία, έντυπα, μαθήματα και παράβολα για έκδοση διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων

  • -
  • -
Έκδοση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το συγκεκριμένο δίπλωμα δίνει δικαίωμα οδήγησης για Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας (ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ)

2) Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι δύο (2) προσκομίζονται στους γιατρούς, μία σε κάθε γιατρό.

3) Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε., κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα III του π.δ.51/2012 (Α΄101).

Οι ιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας του αιτούμενου.  Για κάθε πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αμοιβή στον ιατρό που διενεργεί την εξέταση αυτή, ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η υπόψη αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δέκα (10,00) ευρώ.

Οι ιατροί οφείλουν να εκδίδουν απόδειξη, φωτοτυπία της οποίας θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία Μεταφορών. Σε κάθε ιατρό προσκομίζεται εκτός από τη φωτογραφία και το βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος). Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών.

 
5) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)

 

6) Κατάθεση πρωτότυπου εντύπου άδειας οδήγησης τρίτης χώρας εφόσον υφίσταται

 
ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1. Αποδεικτικό 50 € για αρχική χορήγηση.

2. Αποδεικτικό 10€, για κάθε Θεωρητική Εξέταση και για κάθε Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς (*)

3. Αποδεικτικό 30 € για την εκτύπωση (*)

4. Αποδεικτικό παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 18 € (*)

Τα παράβολα εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω της εφαρμογής e-paravolo. Τα παραπάνω αναφερόμενα παράβολα ο πολίτης μπορεί να τα εκδώσει επίσης είτε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είτε από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)  Όταν το παράβολο εκδίδεται από Δ.Ο.Υ., πρέπει να πιστώνεται ο ΚΑΕ 3439.

(*): Δεν απαιτείται για την κατάθεση της αίτησης και προσκομίζεται αργότερα.


ΚΟΣΤΟΣ

Συνολικά 138 € και περιλαμβάνονται:

Αμοιβές γιατρών (10€+ 10€)

Παράβολο Αρχικής χορήγησης (50€)

Παράβολο Εκτύπωσης Διπλώματος (30€)

Παράβολο θεωρητικής εξέτασης (10€)

Παράβολο δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (10€)

Παράβολο Χαρτοσήμου Άδειας Οδήγησης (18€)

Δες τη διαδικασία και βγάλε τα ηλεκτρονικά παράβολα μέσω του e-paravolo της ΓΓΠΣ.

Δες τα Ελάχιστα υποχρεωτικά Μαθήματα (Θεωρητικά και Πρακτικά) που απαιτούνται για δίπλωμα της κατηγορίας Β.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν οποιαδήποτε διαδικασία άδειας οδήγησης μπορείτε να απευθύνεστε στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΞΕΝΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Για όσους πολίτες δεν διαθέτουν την Ελληνική υπηκοότητα απαιτούνται επιπλέον:

ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου

ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης

Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από  την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπηκόους των κρατών – μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.