Το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας είναι πλέον διαθέσιμο και από το ίντερνετ

Η αίτηση για τη χορήγηση αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά

  • -
  • -
Το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας είναι πλέον διαθέσιμο και από το ίντερνετ

Οι πολίτες της χώρας μας έχουν πλέον όλο και περισσότερες επιλογές όσον αφορά στις ψηφιακές υπηρεσίες, γλυτώνοντας κόπο και χρόνο. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, ανακοινώθηκε μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων.

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα τεθεί σύντομα σε ισχύ η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης του εγγράφου για την απόκτησης αντίγραφου της Άδειας Κυκλοφορίας κάποιου οχήματος, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, το gov.gr.

«Με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση 313739/2021 (ΦΕΚ Β’ 5403/22-11-2021), στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 3 του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αρ. ΣΤ/26322/1977 (Β’ 1099) κοινής υπουργικής απόφασης «Περί καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος και νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων, τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.» προστίθενται τα εξής εδάφια:

»Η αίτηση για χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μπορεί να υποβάλλεται και σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για την είσοδο του ενδιαφερόμενου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

»Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

»Στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή διατίθενται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής  Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), τα δεδομένα των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας» και «Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος» της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αξιοποιηθούν από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για την ενημέρωση των κατόχων οχημάτων και τον έλεγχο των στοιχείων των οχημάτων».

AYTO TO ΔΙΑΒΑΣΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...