Κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Τα όρια ταχύτητας, η χρήση κράνους, τα πρόστιμα

Όλα όσα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την μικροκινητικότητα, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

  • -
  • -
Κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Τα όρια ταχύτητας, η χρήση κράνους, τα πρόστιμα

Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2020 στις 6 το απόγευμα θα είναι διαθέσιμο σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα- Μικροκινητικότητα– Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση  και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Με αυτό επιχειρείται η θέσπιση κανόνων για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ), σχετικά με την κυκλοφορία τους, τον εξοπλισμό τους, τα απαραίτητα έγγραφα του χρήστη, τις προδιαγραφές κατασκευής τους, τη διάθεσή τους στην αγορά και τη δυνατότητα παροχής προς κοινόχρηστη χρήση τους.

Τα όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο επιβεβαιώνουν πλήρως το ρεπορτάζ που είχαμε δημοσιεύσει στις 5 Οκτωβρίου.

Στην κατηγορία των ΕΠΗΟ υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:
α) Πατίνια (e-scooters),
β) Τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skate boards),
γ) Αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους

Διάκριση ανάλογα με την ανώτατη ταχύτητά τους
1) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 km/h. Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί.
2) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 km/h, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 km/h. Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.

Τι ισχύει για όσα κυκλοφορούν ήδη με ταχύτητα άνω των 25 km/h

Η κυκλοφορία των ΕΠΗΟ που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά ή τεκμηριωμένα εισήχθησαν στη χώρα πριν τη δημοσίευση του νομοσχεδίου, με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα άνω των 25 km/h, δύναται να κυκλοφορήσουν σε δημόσιο οδικό δίκτυο υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ταχύτητα κίνησής τους περιορίζεται στα 25 km/h.

Οι εταιρείες παροχής προς κοινή χρήση (sharing) οφείλουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον ασύρματο εντοπισμό της θέσης του κάθε ΕΠΗΟ που διαθέτουν, να μην επιτρέπουν την υπέρβαση της ταχύτητας των 25 km/h ή όποιας άλλης ταχύτητας οριστεί, καθώς και την κίνηση σε οδούς και περιοχές που θα υποδείξει η δημοτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57).

 
Πάρτε μέρος στη διαβούλευση για την μικροκινητικότητα εδώ

Τα ΕΠΗΟ απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 km/h. Αυτό σημαίνει ότι π.χ. μπορούν να κυκλοφορούν στα στενά της Αθήνας, όχι μόνο σε λεωφόρους, όπως η Κηφισίας ή η Συγγρού.

Πού μπορούν να κάνουν στάση και στάθμευση

Ειδικά η στάση και στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. που κινούνται εντός κατοικημένων περιοχών απαγορεύεται:

α) επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από αυτές,
β) σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων,
γ) σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος,
δ) σε σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές ή πολύ πλησίον αυτών, ώστε να παρεμποδίζεται η κίνηση των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων,
ε) πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμένοι,
στ) πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχωριστικές νησίδες,
ζ) στους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, εκτός των χώρων στάθμευσης που καθορίζονται με σήμανση,
η) σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,
θ) σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό,
ι) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),
ια) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),
ιβ) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),
ιγ) σε απόσταση μικρότερη από επτά (7) μέτρα πριν και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις,
ιδ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από τον χώρο όπου έχει σταθμεύσει,
ιε) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων,
ιστ) προ της εισόδου και εξόδου που προορίζεται για τη διακίνηση ασθενών προς και από νοσοκομεία, κλινικές και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά,
ιζ) αν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνονται κατάλληλα,
ιη) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (TAXI),
ιθ) στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων. 

Ποιος πληρώνει το πρόστιμο για παράνομη στάθμευση

α) Ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθμίζουν τη στάθμευση θεωρείται μόνο ο οδηγός του οχήματος που καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω.
β) Στην περίπτωση χώρων μαζικής απόθεσης ΕΠΗΟ που παραχωρούνται προς χρήση ή ενοικίαση από εταιρίες ενοικίασης ή παραχώρησης προς χρήση, αυτοί επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 34 και στις εταιρείες παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Αν η χρήση του χώρου συνεχίζεται και πέραν των πέντε (5) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση τριακοσίων (300) ευρώ από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την πάροδο του δεύτερου πενταώρου γίνεται μεταφορά των οχημάτων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8, εκτός αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, οπότε η μεταφορά γίνεται αμέσως.

Πόσοι επιβάτες επιτρέπονται στα ηλεκτρικά πατίνια

Οι οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.
Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους. 

Πού κυκλοφορούν όταν υπάρχει ποδηλατόδρομος

Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών και των ΕΠΗΟ να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.

Σε όσες περιπτώσεις σύμφωνα με το παρόν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί ΕΠΗΟ και ποδηλάτων οφείλουν σε κάθε περίπτωση, να κινούνται με ταχύτητα ανάλογη με τους πεζούς, να μην τους παρενοχλούν και να τους παραχωρούν προτεραιότητα.

Χρήση γιλέκου

Κατά τη νύκτα, οι οδηγοί των ΕΠΗΟ υποχρεούνται να φορούν αντανακλαστικό εξοπλισμό ορατό από όλες τις κατευθύνσεις.

Ηλικία για τη χρήση τους

Οι οδηγοί των ΕΠΗΟ πρέπει να έχουν συμπληρώσει για τα ηλεκτρικά πατίνια e-scooters την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και για τα τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skate boards),την ηλικία των δεκαπέντε (15) ετών.

Οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και κινούνται σε οδικό δίκτυο που προορίζεται για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να συνοδεύονται από άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών.

Οι οδηγοί των ΕΠΗΟ από δώδεκα (12) ετών και άνω υποχρεούνται να φέρουν, όταν οδηγούν, οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου.

Αυτός που παραβαίνει τις συγκεκριμένες διατάξεις τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ για την έλλειψη καθενός από τα παραπάνω έγγραφα.

Σύσταση και όχι υποχρέωση για χρήση κράνους

Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των ΕΠΗΟ συστήνεται να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο.

Σήμα με τα χέρια σε αλλαγή κατεύθυνσης

Οι οδηγοί των ΕΠΗΟ και των ποδηλάτων, εφόσον το όχημά τους δεν διαθέτει δείκτες κατεύθυνσης, οφείλουν πριν την αλλαγή κατεύθυνσης να δώσουν με το χέρι τους την κατάλληλη προειδοποίηση.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...