Τι αλλάζει στις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία

Μεταξύ άλλων τροποποιείται ο ΚΟΚ για να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα όσων π.χ. παρκάρουν σε ράμπες ή θέσεις αναπήρων

  • -
  • -
Τι αλλάζει στις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία
  • ΠΡΟΣΦΑΤΑ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2020  έχει τεθεί από τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης καθορίζει οριζόντια τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις Υπουργείων και αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και αφορά, ιδίως, στην περίοδο 2020-2023.

Η επιχειρησιακή του ανάλυση θα ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Κυβερνητικού Έργου ΜΑΖΙ, ώστε να καταστεί ένα δυναμικό εργαλείο πολιτικής που θα αναθεωρείται και θα επικαιροποιείται με νέα μέτρα, ενώ θα παρακολουθείται διαρκώς η εφαρμογή του.

Οι 6 Πυλώνες και οι 30 Στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης διαμορφώνουν μία συνεκτική οριζόντια πολιτική, αγγίζουν ευρύτατο φάσμα θεμάτων, και ανταποκρίνονται στις συστάσεις και την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης από τα Ηνωμένα Έθνη, το αναπηρικό κίνημα, ιδίως την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), τον Συνήγορο του Πολίτη και την Εθνική Αρχή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΔΩ

Τα κυριότερα σημεία του Εθνικού Σχεδίου

Το Εθνικό Σχέδιο θέτει τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της προσβασιµότητας και της κινητικότητας των ΑμεΑ στον αστικό ιστό.

Ελαχιστοποιούνται οι συναρµοδιότητες φορέων σε θέµατα προσβασιµότητας Ατόµων µε Αναπηρία σε δρόµους, πεζοδρόµια και γενικώς κοινόχρηστους χώρους.

Καταγράφονται όλα τα θέµατα που άπτονται της εξασφάλισης προσβασιµότητας στον αστικό ιστό στις ‘Τεχνικές Οδηγίες για τον Σχεδιασµό Αστικών Οδών και Υπαίθριων Δηµόσιων Χώρων’ (Κοινή Υπουργική Απόφαση). Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2020

Εξασφαλίζεται καθολική πρόσβαση σε όλες τις κτηριακές υποδοµές του τοµέα µεταφορών (στάσεις, σταθµούς, αεροδρόµια, σταθµούς λιµένων, parking, πιάτσες taxi, κόµβους µετεπιβίβασης, σταθµούς κοινόχρηστων µέσων µεταφοράς, στάσεις τουριστικών λεωφορείων) Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2021

Προωθείται η κινητικότητα στον αστικό και περιαστικό ιστό και διασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους

Τροποποιείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για να εξασφαλιστεί η ασφαλής µετακίνηση Ατόµων µε Αναπηρία και να αντιµετωπιστεί η παραβατικότητα. Χρονοδιάγραµµα: Eντός του 2021Εναρµονίζεται η εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρτας διοδίων των δικαιούχων ΑµεΑ για την δωρεάν διέλευσή τους από τους σταθµούς διοδίων. Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2020

Αναµορφώνεται το θεσµικό πλαίσιο απόκτησης Άδειας Όδήγησης. Χρονοδιάγραµµα: Eντός του 2021

Αναµορφώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο για το Δελτίο Στάθµευσης Ατόµων µε Αναπηρία. Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2021

Αναθεωρείται το θεσµικό πλαίσιο και δηµιουργούµε ηλεκτρονική πλατφόρµα για τα Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) εστιάζοντας στις ευάλωτες κατηγορίες πολιτών. Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2022

Διευκολύνεται η κινητικότητα των Ατόµων µε Αναπηρία στις αστικές συγκοινωνίες. Ενδεικτικά: Προεξοχές πεζοδροµίου πλησίον των στάσεων του ΟΑΣΑ, ηχητική αναγγελία αφίξεων.

Εντάσσονται παράμετροι σχετικές µε την προσβασιµότητα των Ατόµων µε Αναπηρία στον σχεδιασµό και την εκτέλεση έργων σιδηροδροµικής υποδοµής.

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι και οι δράσεις ευαισθητοποίησης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης στον αστικό ιστό για όλους

Ενισχύεται ο ρόλος του εθνικού φορέα ελέγχου εφαρµογής των διατάξεων του Κανονισµού 181/2011 για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ που επιβαίνουν σε λεωφορεία (Ο.ΣΥ. Α.Ε, ΟΑΣΘ Α.Ε., ΤΛΔΧ, αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ) και καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων αυτών.

Εντατικοποιείται η τροχαία αστυνόµευση και οι έλεγχοι στους δηµόσιους χώρους, προστατεύονται οι χώροι στάθµευσης και τα κεκλιµένα επίπεδα.

Προβάλλεται κοινωνικό µήνυµα στα ΜΜΕ και διοργανώνουµε ενηµερωτική ηµερίδα σε κάθε περιφέρεια της επικράτειας. Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2021

Εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα των επιβατηγών πλοίων

Καταγράφεται και αξιολογείται η καταλληλότητα των επιβατηγών πλοίων.

Αναθεωρείται η υφιστάµενη νοµοθεσία ώστε τα επιβατηγά πλοία που δεν διαθέτουν κατάλληλες προδιαγραφές να µετασκευαστούν και να καταστούν προσβάσιµα.

Παρέχονται χρηµατοδοτικά κίνητρα και εργαλεία στις πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρίες των επιβατηγών πλοίων για την απαιτούµενη αναπροσαρµογή του στόλου τους.

Αναθεωρείται το νοµοθετικό πλαίσιο για την προσβασιµότητα των νεοκατασκευαζόµενων επιβατηγών πλοίων και παρακολουθείται η εφαρµογή του. Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Δεκέµβριο 2021

Εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα και η ατοµική κινητικότητα στις αεροπορικές µεταφορές

Ελέγχονται οι φορείς διαχείρισης αερολιµένων και οι αεροµεταφορείς ως προς τη συµµόρφωσή τους µε τα κριτήρια προσβασιµότητας.

Γίνεται μέριμνα για την προσβασιµότητα και την ατοµική κινητικότητα στον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών. Ενδεικτικά: Εκσυγχρονίζονται τα υπάρχοντα και αυξάνονται τα καθορισµένα σηµεία παροχής συνδροµής ΑµεΑ, προβλέπεται την προσθήκη κειµενογράφου και τη δηµιουργία καθορισµένων χώρων φροντίδας σκύλων-οδηγών, προστίθεται ηχητική ειδοποίηση για άφιξη σε όροφο σε όλους τους ανελκυστήρες. Χρονοδιάγραµµα: 2020-2023

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...