Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχετε για να ζητήσετε επιδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

  • -
  • -
Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχετε για να ζητήσετε επιδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα kinoumeilektrika.ypen.gr μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κρατική επιδότηση αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Υπενθυμίζεται, ότι μόλις υπογραφεί η σχετική ΚΥΑ (αναμένεται αυτό να γίνει στις 7 Αυγούστου), θα μπορεί όποιος θέλει να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ποδήλατο ή σκούτερ και να υποβάλει την αίτηση μετά τις 24 του μήνα.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες):

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr)

γ. Έντυπο Ε1 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή Ε9, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι

ιδιοκτήτης/μισθωτής του σημείου,

δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών

κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.

στ. Επίσημη προσφορά για συσκευή που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης και η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 12.5 του παρόντος (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης

ζ. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση των ωφελουμένων, η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και αποδοχή τους.

η. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ),

θ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία)

ι. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...