Χωρίς φορολογία τα εταιρικά αυτοκίνητα έως 17.000 ευρώ

Τι περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

  • -
  • -
Χωρίς φορολογία τα εταιρικά αυτοκίνητα έως 17.000 ευρώ

Τον εξορθολογισμό της παροχής εταιρικού αυτοκινήτου στους εργαζομένους επιχειρεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, τίθενται νέοι συντελεστές ανά κλιμάκιο, ενώ από τη φορολόγηση εξαιρούνται οι παροχές σε οχήματα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας τους με Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 17.000 ευρώ (δεν περιλαμβάνονται δηλαδή στη διάταξη τα εταιρικά οχήματα που δίνονται ως bonus).
Για λόγους ίσης μεταχείρισης, η διάταξη έχει εφαρμογή για όλα τα πρόσωπα χωρίς εξαιρέσεις, δηλαδή περιλαμβάνει εργαζόμενους, εταίρους και μετόχους.

ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΜΙΣΘΩΣΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟ 2020; Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ LEASEPLAN ΑΠΑΝΤΑ

Τι ισχύει για τα οχήματα που δεν παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός
του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη κλίμακα ως ποσοστό της
Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:
α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 14.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως
επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
β) για ΛΤΠΦ από 14.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ
ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της
ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της
ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
ε) για ΛΤΠΦ από 25.001έως 30.000 ευρώ ως ποσοστό τριάντα επτά τοις εκατό (37%) της
ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
στ) για ΛΤΠΦ πλέον των 30.001 ευρώ, ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της ΛΤΠΦ ως
επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι
μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.
Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός
πρόσωπα.
Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:
ί) 0-2 έτη καμία μείωση
ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)
iii) 6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
ίν) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).Κίνητρα για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα
Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ, εξαιρείται η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g. CO2 ανά km, με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως 40.000 ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, με στόχο να δοθεί κίνητρο στις επιχειρήσεις να προσβούν στην αγορά μη ρυπογόνων οχημάτων.

Επιπλέον, χορηγείται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, προσαυξημένης κατά 30%: α) για τις περιπτώσεις δαπανών μίσθωσης εταιρικών οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g. CO2 ανά km με μέγιστη ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ και β) για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g. CO2 ανά km.

Φορολογία για κράνη και παιδικά καθίσματα

Παράλληλα, το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24%  που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

AYTO TO ΔΙΑΒΑΣΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...