Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 – Αυτοκίνητα: Όλα τα δικαιολογητικά για ιδιώτες

Στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παίρνουν πολύ μεγάλη επιδότηση, που φτάνει ή και ξεπερνάει τα 9.000 ευρώ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται οι ιδιώτες που θέλουν να αγοράσουν ένα EV;

 • -
 • -

Το Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 είναι η πιο πρόσφατη εκδοχή του προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων που «τρέχει» το Υπουργείο Μεταφορών στην Ελλάδα, δίνοντας μεγάλα ποσά.

Βασικό χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από τα Κινούμαι Ηλεκτρικά 1 και Κινούμαι Ηλεκτρικά 2 είναι οι πιο απλές και πιο γρήγορες διαδικασίες. Η κύρια αλλαγή είναι ότι πρώτα γίνεται η αγορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου και μετά η αίτηση για την επιδότηση.

bmw-ix1-kalodio-kalwdio-fortisi

Μεγάλη η λίστα των δικαιολογητικών για το Κινούμαι Ηλεκτρικά 3

Φυσικά, για να κατατεθεί μία αίτηση στο Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 και να γίνει στη συνέχεια δεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε ακόμα: Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Πώς κάνεις αίτηση - Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η λίστα αυτών των δικαιολογητικών δεν είναι μικρή, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μεγάλα ποσά, οπότε πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα δοθούν σε πραγματικούς δικαιούχους και δεν θα υπάρχουν «παραθυράκια».

https://cdn.gcdata.gr/data/photos/2fbfa39044ac2e39db0aba82868255e1.jpg

Αυτά είναι τα δικαιολογητικά του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 για ιδιώτες-φυσικά πρόσωπα

Ας δούμε ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηση που κατατίθεται στο Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 από ιδιώτη, όταν πρόκειται για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή leasing.

 • Απόδειξη αγοράς οχήματος
 • Άδεια κυκλοφορίας ως αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος (εξαιρούνται τα ποδήλατα)
 • Έγγραφο που να βεβαιώνει το IBAN του δικαιούχου (πχ φωτογραφία του βιβλιαρίου, εκτύπωση από ebanking κλπ).
 • Σύμβαση χρονομίσθωσης (leasing) εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος, και έκδοση απόδειξης ως προκαταβολή μισθωμάτων, ισόποση με το ποσό της επιδότησης.
 • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης, μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€ (ζητείται από τον Φορέα Διαχείρισης μετά την επιτυχή αξιολόγηση της αίτησης και πριν την καταβολή της επιδότησης).
 • Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθισμένων απαιτήσεων μόνο για τελικώς εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη που υπερβαίνει τα 1.500€ (ζητείται από τον Φορέα Διαχείρισης μετά την επιτυχή αξιολόγηση της αίτησης και πριν την καταβολή της επιδότησης.
 • (Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα) Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης.
 • (Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • (Σε περίπτωση νέων 18-29 ετών) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.
 • (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας/συγκυριότητας) Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr) με την οποία δηλώνεται η συναίνεση για να καθίσταται ο συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και να εκχωρείται η απαίτηση είσπραξης στο έτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. (Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα 3).
 • (Σε περίπτωση αίτησης από Άτομο με Αναπηρία) Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας που να έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως Ατόμου με Αναπηρία ή ισοδύναμη γνωμάτευση.
 • (Σε περίπτωση ανήλικου Ατόμου με Αναπηρία), μόνο για αίτηση ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου) (α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του Ατόμου με Αναπηρία εφόσον υπάρχει και του κηδεμόνα, (β) Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας της έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη γνωμάτευση, (γ) Το φορολογικό έντυπο Ε1 του γονέα, για την τελευταία οικονομική χρήση από το οποίο προκύπτει ότι το ανήλικο τέκνο είναι Τεύχος B’ 3076/03.06.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32123 προστατευόμενο μέλος, (δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Τονίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται από τον κηδεμόνα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη με τους προσωπικούς του κωδικούς εισόδου στο taxisnet. (ε) Υπεύθυνση Δήλωση κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη με την οποία θα δηλώνει ότι υποβάλλει αίτηση εκ μέρους του ανήλικου Ατόμου με Αναπηρία.
 • Αποδεικτικό καταβολής του τιμήματος αγοράς
 • Σε περίπτωση σύναψης δανείου υποβάλλεται δανειακή σύμβαση υπογεγραμμένη από τα δύο μέρη.

Δείτε ακόμαΆνοιξε το Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Πόσα χρήματα θα πάρεις - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Αυτά είναι τα βασικά δικαιολογητικά. Για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά για όλες τις περιπτώσεις, αλλά και όλα τα παραρτήματα του νέου Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, πατήστε εδώ.