Εγκρίθηκαν οι πρώτες 500 αιτήσεις για επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων

Η διαδικασία για να λάβετε την επιδότηση - Τι πρέπει να κάνετε αν απορρίφθηκε η αίτησή σας

  • -
  • -
Εγκρίθηκαν οι πρώτες 500 αιτήσεις για επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων

Στη Διαύγεια δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την υπαγωγή στη Δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» των πρώτων 503 Ωφελουμένων/Τελικών Αποδεκτών του προγράμματος. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 433.274,74 €, ενώ απορρίφθηκαν 115 αιτήσεις.

Το Υπουργείο δημοσίευσε τον πίνακα τόσο με τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν όσο και με αυτές που απορρίφθηκαν. Σε μία περίπτωση, η επιδότηση πλησιάζει τις 7.500 ευρώ: 5.996,80 ευρώ για το αυτοκίνητο, 500 ευρώ για έξυπνο φορτιστή και 1.000 ευρώ για απόσυρση. Πάντως ανάμεσα στις 503 αιτήσεις, μόνο σε 6 έχει ζητηθεί επιδότηση φορτιστή.

Η πλειονότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων αφορά ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ ακολουθούν ηλεκτρικά δίκυκλα/τρίκυκλα (scooter) και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος επιδότησης θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής για την υπαγωγή της αίτησής του.

Θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής έγκρισης της αίτησής τους πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής, καθώς ο Φορέας Διαχείρισης, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους και θα προσκομισθούν/αναρτηθούν στη φάση Ολοκλήρωσης και Καταβολής της Ενίσχυσης, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Φορέας Διαχείρισης προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Προκήρυξης της Δράσης, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της αίτησής τους

Για την καταβολή του ποσού της επιχορήγησης ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, να υποβάλλει αίτημα ολοκλήρωσης της πράξης, αναρτώντας τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της Προκήρυξης της Δράσης.

Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα παρέλθει άπρακτο, η έγκριση απορρίπτεται αυτομάτως και χάνεται το δικαίωμα λήψης της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

Επιτρέπεται η επιλογή άλλου ηλεκτρικού οχήματος ή φορτιστή

Εγκεκριμένο αίτημα δύναται να τροποποιηθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη της εγκριτικής απόφασης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Προκήρυξης της Δράσης. Πιο συγκεκριμένα ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει την δυνατότητα μέσω της διαδικτυακής πύλης να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης που αφορά την αλλαγή του φυσικού αντικειμένου (ενδεικτικά μοντέλο οχήματος, τύπο και μοντέλο σημείου επαναφόρτισης), εφόσον η επιλογή του σε όχημα ή/και σημείο επαναφόρτισης ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσας.

Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης της παρούσας δράσης οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Προκήρυξης της Δράσης:

• να αποδεχτεί τους όρους για τη συμμετοχή του στη δράση και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό.

• να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των Παραρτημάτων ΙΙ (κατά την ολοκλήρωση καταβολής της ενίσχυσης) και να συμπληρώσει και υποβάλλει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ.

• να δηλώσει ότι τα στοιχεία που έχει αναφέρει και έχουν καταγραφεί στην αίτηση του είναι αληθή.

• να επικολλήσει το σχετικό αυτοκόλλητο της δράσης στο όχημα και το σημείο επαναφόρτισης η/ο που προμηθεύτηκε μέσω αυτής.

• να διατηρήσει το όχημα που αγόρασε μέσω της δράσης στην κατοχή του και με ιδία χρήση (επιβατική ή επαγγελματική) τουλάχιστον για 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του και να διαθέτει Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και να δηλώσει υπευθύνως το παρόν.

Για το διάστημα αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε νησιωτικό Δήμο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χρονομισθώσεως (leasing) ο χρόνος αυτός επιμηκύνεται ως την ημερομηνία λήξης της περιόδου μίσθωσης καθώς το όχημα ή και τα οχήματα αποκτώνται υποχρεωτικά από τον μισθωτή μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 4 της παρούσας.

• να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία του αιτήματος του, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσει και τις προθεσμίες που τίθενται από τη δράση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φορέων της Δράσης θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ωφελούμενος/Τελικός Αποδέκτης. Η έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του έργου/ της πράξης του Ωφελούμενου/Τελικού Αποδέκτη και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.

• να διατηρεί φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας δράσης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία τηρούνται από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη καθ΄ όλη τη διάρκεια της δράσης, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης της επιχορήγησης από τη δράση.

• Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου/πράξης και για όσο χρόνο ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου/πράξης, στο Φορέα Διαχείρισης της Δράσης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας.

• να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ή φορείς, μετά από πρότερη συνεννόηση. Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη, αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του στη δράση και ανάκτησης επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τι ισχύει για τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν

Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν ενημερώνονται από το Φορέα Διαχείρισης εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης. Στην ενημέρωση περιλαμβάνεται και ο ακριβής λόγος απόρριψής τους.

Οι αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις υπαγωγής απορρίφθηκαν σε οποιοδήποτε στάδιο, δύνανται να υποβάλλουν εκ νέου αίτημα υπό την προϋπόθεση του εμπροθέσμου του αιτήματος και της διαθεσιμότητας πόρων της Δράσης.

Η διαδικασία καταβολής της επιδότησης

1. Ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου αιτήματος, δύναται να αιτηθεί την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας ενίσχυσης.

2. Η διαδικασία υποβολής του αιτήματος γίνεται μέσα από την διαδικτυακή πύλη και ολοκληρώνεται με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.

3. Αιτήματα τα οποία έχουν ελλιπή ή εσφαλμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και ο ωφελούμενος/ τελικός αποδέκτης θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την διόρθωση τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών μετά την λήψη του μηνύματος.

4. Σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία παρέλθει άπρακτη, η δημόσια ενίσχυση δεν καταβάλλεται και το αίτημα απορρίπτεται αυτόματα, χωρίς την δυνατότητα υποβολής νέου.

5. Μετά την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης και εφόσον ελεγχθεί η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙΙ, η αναλογούσα δημόσια ενίσχυση πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης.

6. Ειδικά για την περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας σε όχημα υπό απόσυρση, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων με την συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εκχώρησης του Παραρτήματος ΙΙ, με την οποία θα δηλώνει ο κάθε συνιδιοκτήτης/συγκύριος τη συναίνεσή του για να καθίσταται ο ένας εξ αυτών εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα εκχωρεί ρητά και ανεπιφύλακτα την απαίτησή του στο έτερο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης/Εκχώρησης θα αναγράφονται τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και ρητά το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ του και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του εξουσιοδοτούμενου, στον οποίο εκχωρείται η απαίτηση.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...