Ποια εισαγόμενα μεταχειρισμένα θα επιβαρύνονται με 4.000 ευρώ

Το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση περιλαμβάνει περιορισμούς στα εισαγόμενα παλαιάς τεχνολογίας

  • -
  • -
Ποια εισαγόμενα μεταχειρισμένα θα επιβαρύνονται με 4.000 ευρώ

Προς την κατεύθυνση της μείωσης των ρύπων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών, η κυβέρνηση σκοπεύει να περιορίσει τις εισαγωγές μεταχειρισμένων ΙΧ παλαιάς τεχνολογίας. Έτσι στο νομοσχέδιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνεται άρθρο που προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγής των ρυπογόνων οχημάτων τεχνολογίας Euro 1, Euro 2 και Euro 3.

Επίσης επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 4.000 ευρώ στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα τεχνολογίας Euro 4, με τα έσοδα που θα προκύψουν να προορίζονται μέσω του Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού για την ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών.

Έτσι συμφέρουσα θα είναι μόνο η εισαγωγή μεταχειρισμένων με εκπομπές ρύπων Euro 5 και Euro 6.

Έμποροι που εισάγουν μεταχειρισμένα αντιδρούν έντονα στο μέτρο αυτό, επικαλούμενοι το Άρθρο 110 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναφέρει ότι «Κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως, ανωτέρους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα. Κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλλει στα προϊόντα των άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους, η φύση των οποίων οδηγεί έμμεσα στην προστασία άλλων προϊόντων».

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 47 του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση:

Άρθρο 47 – Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους σε παλαιά, ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα

1. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),
α) επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόμησης, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000), εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής, ή
β) απαγορεύεται η εισαγωγή, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 94/12/ΕΚ, 91/441/ΕΟΚ, 89/458/ΕΚ και 88/76/ΕΚ ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και δεν αποδεικνύονται για αυτά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
2. Για τα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β’, γ’, ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών,
α) επιβάλλεται επιπλέον του τέλους ταξινόμησης έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος, ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000), εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 98/69/ΕΚ ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής,
β) απαγορεύεται η εισαγωγή, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 94/12/ΕΚ, 91/441/ΕΟΚ, 89/458/ΕΚ και 88/76/ΕΚ ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και δεν αποδεικνύονται για αυτά οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
3. Το περιβαλλοντικό τέλος καταβάλλεται άπαξ και υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται υποχρέωση ταξινόμησης. Ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, καθώς και τον χρόνο που αυτό καθίσταται απαιτητό για τα οχήματα των παρ. 1 και 2, ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του ν. 2960/2001 για το τέλος ταξινόμησης. Τα έσοδα από το περιβαλλοντικό τέλος αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη συνέχεια πιστώνεται υπέρ του Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (B’ 1451), σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους της παρ. 1, οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι φορείς διαχείρισης και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από αυτά, οι υποχρεώσεις των φορέων της αγοράς και των καταναλωτών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων, ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος, όπως ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων, και καθορίζεται η λήξη ισχύος της υποχρέωσης καταβολής του ανωτέρω περιβαλλοντικού τέλους, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματά τους στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο και με τα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τη διασπορά του COVID – 19.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...