ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η εταιρεία με την επωνυμία Δ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.και έδρα το Μαρούσι προκηρύσσει, διαγωνισμό με τίτλο «ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ Η LASSA;» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα.

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της εταιρίας «nemo|online|» (περαιτέρω η «nemo») & οι συνεργαζόμενοι στο gocar.gr & οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Θεοχαράκης Α.Ε. από την οποία εισάγονται τα ελαστικά Lassa στην Ελλάδα και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 30η Μαΐου 2019, ώρα 18:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 20η  Ιουνίου 2019, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή σελίδα του gocar.gr :

α.  Τα στοιχεία τους, ήτοι όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο και

β.  την απάντησή τους στην ερώτηση του διαγωνισμού

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί το gocar.gr με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της ανωτέρω εταιρείας και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

6. Δώρο.

Το δώρο του Διαγωνισμού είναι το εξής:

-        1 set ελαστικών Lassa για έναν τυχερό, από την οικολογική σειρά Greenways 

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού, ή ο τυχών επιλαχών αυτού, δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Του Διαγωνισμού.

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η κλήρωση για το δώρο θα πραγματοποιηθεί στις 21.06.2019.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση.

Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού και του επιλαχόντα αυτού θα ανακοινώνονται την επόμενη ημέρα της αντίστοιχης κλήρωσης στο διαδικτυακό τόπο gocar.gr (www.gocar.gr) στις αντίστοιχες σελίδες του διαγωνισμού, ο δε νικητής θα ενημερωθεί από τον Διοργανωτή, με οποιοδήποτε από τα μέσα που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 5 ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του σχετικού Δώρου του Διαγωνισμού, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 1ο επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, και εάν και πάλι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) ημερολογιακής ημέρας, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο επιλαχόντα του εν λόγω νικητή.

Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης στο Διοργανωτή από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 9 κατωτέρω εντός της προθεσμίας που εκεί ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο θα κατακυρώνεται στον 1ο επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, και σε περίπτωση μη πληρώσεως την αναβλητικής αιρέσεως και από τον 1ο επιλαχόντα στον 2ο επιλαχόντα του εν λόγω νικητή.

9.Αίρεση κατακύρωσης των Δώρων.

 Η κατακύρωση των ανωτέρω υπό Δώρου του Διαγωνισμού τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής από τους νικητές των Δώρων αυτών σχετικής δήλωσης αποδοχής του. Σε περίπτωση που ο νικητής του σχετικού Δώρου δεν υπογράψει εντός προθεσμίας μίας (1) ημερολογιακής ημέρας από την ημερομηνία σχετικής ενημέρωσής του την ανωτέρω δήλωση αποδοχής του Δώρου του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου αυτού, το οποίο αυτοδικαίως γεννάται στο πρόσωπο του 1ου επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, και στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του Δώρου του ούτε το πρόσωπο αυτό, εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) ημερολογιακής ημέρας από την ημερομηνία σχετικής ενημέρωσής του, στο πρόσωπο του 2ου επιλαχόντα του εν λόγω νικητή. Προϋπόθεση κατακύρωσης των ανωτέρω υπό 6 (α) Δώρων είναι επίδειξη από τους νικητές των Δώρων αυτών ή από τους τυχόν επιλαχόντες τους στο Διοργανωτή του Διαγωνισμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ότι οι εν λόγω νικητές είναι άνω των 18 ετών.

Ο εκάστοτε νικητής ενός εκ των ανωτέρω υπό Δώρων του Διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του, με οποιοδήποτε από τα μέσα έχει θέσει στη διάθεσή του Διοργανωτή, σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 5 ανωτέρω, προκειμένου να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής αυτού. Σε περίπτωση που ο νικητής του σχετικού Δώρου εντός της ως άνω προθεσμίας είτε δεν προσέλθει είτε αρνηθεί να υπογράψει την εν λόγω δήλωση, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου αυτού, το οποίο αυτοδικαίως γεννάται στο πρόσωπο του 1ου, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση, επιλαχόντα του νικητή, και στην περίπτωση που δεν προσέλθει ούτε το πρόσωπο αυτό, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σχετικής ενημέρωσής του, με οποιοδήποτε από τα μέσα έχει θέσει στη διάθεσή του Διοργανωτή, σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 5 ανωτέρω, στο πρόσωπο του 2ου επιλαχόντα του νικητή.

Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες αναφορικά με το σύνολο των επιλαχόντων για το ανωτέρω υπό 6 (β) Δώρο, ο Διοργανωτής δικαιούται να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης, αποκλείοντας αυτή τη φορά το νικητή και τους επιλαχόντες του εν λόγω Δώρου. 

Προϋπόθεση παράδοσης του ανωτέρω Δώρου είναι η προσκόμιση από το νικητή του Δώρου αυτού στο Διοργανωτή του Διαγωνισμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου.

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην σελίδα (www. gocar.gr) .

11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και ειδικότερα και όσον αφορά το ανωτέρω Δώρο την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου αυτού.

Εννοείται ότι μετά την παράδοση του Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών ή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο:   210 6105805  

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας gocar (www.gocar.gr) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16.  Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.